Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46469
Title: Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Nợ xấu;Tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-98
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại nhằm làm rõ nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản về nợ xấu của các NHTM, từ kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số NHTM các nước để vận dụng vào hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam mà chủ yếu tập trung vào Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai để đề xuất một số giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN THU HIEN.doc879.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.doc185.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.