Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46353
Title: Mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Hồ Hương Giang
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-97
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại NHNO&PTNT tỉnh Quảng Bình và khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng phương thức TDCT tại Ngân hàng (cả về số lượng và chất lượng); - Đề xuất ra một số giải pháp nhằm mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại NHNO&PTNT tỉnh Quảng Bình.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOI DUNG LUAN VAN.DOC775 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.DOC266 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.