Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45267
Title: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Hoàng Thị Kim, Ngân
Advisor: TS. Lê, Bảo
Keywords: Quản lý;Đất đai
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Abstract: ðất ñai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá ñối với mỗi quốc gia, là ñiều kiện ñầu tiên và là nền tảng tự nhiên của bất kỳ một quá trình sản xuất nào ñặc biệt là sản xuất nông nghiệp. ðất ñai còn là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. ðất ñai là sản phẩm của tự nhiên nên bị giới hạn về số lượng, con người có thể cải tạo tính chất của ñất, thay ñổi mục ñích sử dụng ñất song lại không thể làm tăng hay giảm diện tích ñất theo ý muốn. Trong khi ñó dưới tác ñộng của nền kinh tế thị trường, tình hình gia tăng dân số như hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất nước ñã dẫn ñến nhu cầu ñất ñai ngày một tăng và ñã gây áp lực ngày càng lớn tới ñất ñai. Vấn ñề này ñã trở thành ñòi hỏi bức thiết ñối với công tác QLNN về ñất ñai. Công tác quản lý và sử dụng ñất cũng vì thế mà trở thành một trong những nội dung quan trọng của QLNN ñể ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích, tiết kiệm, hợp lý, ñạt hiệu quả cao và bền vững.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT _LUU CHIEU_.pdf252.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HOANG THI KIM NGAN - LUAN VAN _LUU CHIEU_.pdf10.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.