Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45265
Title: Quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước huyện Đắk Hà Tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Hoàng Anh, Sơn
Advisor: PGS.TS. Bùi Quang, Bình
Keywords: Quản lý;Chi thường xuyên;Ngân sách
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Abstract: Ngân sách nhà nước (NSNN) là khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ ñạo trong hệ thống tài chính, là nguồn lực vật chất ñể Nhà nước duy trì hoạt ñộng của bộ máy quản lý và thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. Với bất cứ một quốc gia nào, NSNN cũng luôn giữ vị trí ñặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chính phủ các nước luôn tạo lập cơ chế và có biện pháp ñể không ngừng tăng cường tiềm lực của NSNN và sử dụng nó một cách tiết kiệm có hiệu quả. Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách liên tục ñược ñổi mới và tăng cường theo hướng ñơn giản hoá quy trình, tăng hiệu quả, ñẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí. Các khoản chi của Ngân sách nhà nước ñã ñược cơ cấu lại theo hướng giảm các khoản chi bao cấp, tăng dần tỷ lệ chi cho ñầu tư phát triển, tập trung ưu tiên chi cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quan trọng và giải quyết những vấn ñề xã hội bức xúc. Công tác quản lý và phân cấp ngân sách ñã có những ñổi mới cơ bản, nâng cao quyền chủ ñộng và trách nhiệm cho các cấp chính quyền ñịa phương và các ñơn vị sử dụng ngân sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, kiểm soát chi NSNN ñã ñược sửa ñổi bổ sung theo hướng ñơn giản, thuận lợi...
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT _LUU CHIEU_.pdf253.78 kBAdobe PDF Sign in to read
HOANG ANH SON _LUU CHIEU_.pdf8.28 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.