Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45262
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Nguyễn Thị Thu, Ngân
Advisor: TS. Ninh Thị Thu, Thủy
Keywords: Quản lý;Ngân sách;Chi thường xuyên
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Abstract: Chi thường xuyên NSNN có vai trò quan trọng quyết ñịnh sự tồn tại của bộ Nhà nước, ñảm bảo cho Nhà nước thực hiện chức năng cũng như vai trò của mình. Chính vì vậy, việc quản lý một cách hiệu quả chi thường xuyên từ Trung ương ñến ñịa phương là vấn ñề có ý nghĩa quyết ñịnh ñến sự ổn ñịnh kinh tế, ñảm bảo an ninh, an toàn xã hội, ñảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Cùng với tăng trưởng kinh tế hằng năm, tổng thu NS thuộc thị xã quản lý cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện nay thị xã vẫn chưa tự cân ñối ñược NS ñịa phương. Trong công tác quản lý chi thường xuyên tại thị xã vẫn còn có những tồn tại, hạn chế gây thất thoát, lãng phí.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT-THU NGAN _LUU CHIEU_.pdf257.87 kBAdobe PDF Sign in to read
LUAN VAN - THU NGAN _LUU CHIEU_.pdf9.44 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.