Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45260
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Phạm Minh, Phụng
Advisor: PGS.TS. Bùi Quang, Bình
Keywords: Chuyển dịch;Cơ cấu;Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Abstract: Chuyển dịch cơ cấu (CDCC) kinh tế là một chủ ñề rất ñược quan tâm bởi nhiều nhà nghiên cứu, các nhà hoạch ñịnh chính sách. CDCC kinh tế phản ánh tình hình phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, quyết ñịnh năng lực và sản lượng của nền kinh tế. Chính vì vậy trong lý thuyết kinh tế, CDCC ngành kinh tế là một tiêu chí trong ñánh giá sự phát triển của nền kinh tế. Có nhiều nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới về chủ ñề này.Phát triển thương mại, dịch vụ bảo ñảm tốc ñộ tăng trưởng và tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, với cơ cấu ngành nghề phù hợp. Phát triển toàn diện kinh tế nông - lâm - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và nhu cầu thị trường
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOAM TAT _LUU CHIEU_.pdf270.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN PHUNG _LUU CHIEU_.pdf10.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.