Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44585
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc sỡ hữu đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Cổ tức;Cấu trúc sở hữu;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Tr 1-65
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu lên chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời rút ra hàm ý đối với nhà đầu tư và nhà quản trị doanh nghiệp về chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các doanh nghiệp.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf1.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf6.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.