Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/440
Title: Báo cáo nghiên cứu công khai, minh bạch hóa ở Việt Nam, so sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới
Authors: Ngô, Đức Mạnh
Đặng, Xuân Đào
Keywords: Hiệp định thương mại;Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2006
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Tài liệu phân tích, trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai, minh bạch đối với hệ thống pháp luật. Phân tích các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến tính công khai, minh bạch hoá và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương.
Appears in Collections:Thương mại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0072.pdf10.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.