Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/399
Title: Lý thuyết tài chính tiền tệ
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Sử, Đình Thành
Keywords: Tài chính quốc tế;Tiền tệ;Tài chính công
Issue Date: 2004
Publisher: Thống kê
Abstract: Khái quát cơ sở lý luận về phạm trù tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, ngân hàng trung ương, thị trường tài chính....
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0232.pdf4.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.