Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/36978
Title: Chiến lược nguồn nhân lực của trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học: nghiên cứu tình huống trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Authors: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Chiến lược;Giáo dục đại học;Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Phân tích và đánh giá bối cảnh môi trường đối với các hoạt động quản trị nguồn nhân lực của các trường đại học, đánh giá cụ thể đối với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. -- Phân tích và đánh giá vị thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực của trường đại học, đánh giá cụ thể đối với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. -- Vận dụng nghiên cứu cụ thể đối với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và đề xuất chiến lược nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN nhằm đảm bảo thực thi chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO CAO TONG KET.doc2.39 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT BAO CAO TONG KET.doc1.1 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.