Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/367
Title: Nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Keywords: Hội nhập kinh tế;Doanh nghiệp thương mại;Cạnh tranh thị trường
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Tài liệu hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại trong môi trường kinh doanh quốc tế. Làm rõ đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp thương mại. Nêu bật sự cần thiết khách quan phải nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại. Các yếu tố cấu thành, chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại.
Appears in Collections:Thương mại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0018.pdf7.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.