Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/354
Title: Môi trường giáo dục
Authors: Phạm, Hồng Quang
Keywords: Giáo dục phổ thông;Môi trường giáo dục;Phát triển giáo dục
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Những vấn đề chung về môi trường giáo dục, phân tích các nguyên nhân, thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển môi trường văn hóa giáo dục, quy luật tác động của môi trường văn hóa giáo dục đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách.
Appears in Collections:Khoa học xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moi truong giao duc.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.