Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34443
Title: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của tỉnh Kon Tum
Authors: Trà, Văn Thể
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Đầu tư sơ sở hạ tầng;giao thông;vốn ngân sách;Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 96 tr.
Abstract: - Khái quát được lý luận về quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách nhà nước. - Đánh giá được thực trạng về quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của tỉnh Kon Tum. - Đưa ra một số giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách của tỉnh Kon Tum.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn3.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm Tắt827.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.