Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34441
Title: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định
Authors: Đoàn, Thế Hải
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Vốn ngân sách;đầu tư;cơ sở hạ tầng;Bình Định
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 97 tr.
Abstract: - Luận văn tập trung nghiên cứu và hệ thống cơ sở lý luận có liên quan đến quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước. - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách tỉnh Bình Định. - Kiến nghị được các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách tỉnh Bình Định.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn2.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm Tắt774.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.