Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34433
Title: Phát triển cụm công nghiệp trong nông thôn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thu
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Cụm công nghiệp;phát triển;kinh tế;nông thôn;Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 97 tr.
Abstract: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận phát triển các CCN. - Đánh giá thực trạng phát triển CCN ở nông thôn tỉnh Gia Lai thời gian qua để hình thành nội dung và phương pháp nghiên cứu cho đề tài. - Đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế yếu kém và nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển CCN. - Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp phát triển CCN ở nông thôn tỉnh Gia Lai trong những năm tới.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm Tắt761.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.