Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34227
Title: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế Thành phố Kon Tum
Authors: Lê, Tiến Đông
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Kiểm tra thuế;Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 87
Abstract: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp Ngoài quốc doanh của Cơ quan Thuế Chƣơng 2: Thực trạng công tác Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp Ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp Ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.DONG.pdf312.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.LE TIEN DONG.pdf1.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.