Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34224
Title: Nghiên cứu sự khác biệt về năng suất lao động giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước ở các tỉnh miền Trung .
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
TS. Nguyễn Trung Kiên
Keywords: Năng suất lao động;Vốn đầu tư nước ngoài;Miền trung
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: p.1-85
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đồng thời thống kê và kiểm định sự khác biệt về năng suất lao động giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước ở các tỉnh miền Trung .
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf641.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.