Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33084
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Hải
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Dịch vụ xe buýt;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 128 tr.
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về ý định mua và sử dụng dịch vụ. Xây dựng mô hình, thang đo để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng. Đánh giá, đo lường và chỉ ra các nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng. Đưa ra các gợi ý chính sách nhằm khuyến khích người dân thành phố Đà Nẵng sử dụng dịch vụ xe buýt.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAN TOM TAT.pdf420.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf9.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.