Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/33044
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing đối với dich vụ Thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia lai
Authors: ThS Tào, Thị Công
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Dịch vụ thẻ;Gia Lai;ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đà Nẵng
Citation: p.1-109
Abstract: Thẻ ngân hàng ra đời, với tiện ích của nó nhƣ an toàn, tiện lợi, mọi nơi, mọi lúc đã làm thay đổi cách thức chi tiêu, giao dịch thanh toán trong xã hội và đang thu hút đƣợc sự quan tâm của cộng đồng, ngày càng khẳng định vị trí của nó trong hoạt động kinh doanh Dịch vụ ngân hàng. Do vậy, Dịch vụ Thẻ ngân hàng đã trở thành một thách thức và cơ hội cho các ngân hàng thƣơng mại trong hoạt kinh doanh của mình. Thực hiện chính sách marketing tốt đang là một công cụ kinh doanh hữu hiệu mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Việc tiếp thị hoàn thiện các chính sách marketing cho kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng là rất cần thiết. Với mong muốn tìm kiếm hệ thống các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng của lý thuyết marketing để xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh Dịch vụ Thẻ tại BIDV– Chi nhánh Nam Gia Lai ngày càng lớn mạnh, nhằm tạo đƣợc một thƣơng hiệu thẻ thu hút đƣợc sự quan tâm của khách hàng và nhằm đem đến một Dịch vụ Thẻ có giá trị lợi ích tốt nhất cho khách hàng là vấn đề đƣợc quan tâm không chỉ với BIDV Nam Gia Lai nói riêng mà của các ngân hàng khác nói chung.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT TAO THI CONG .pdf314.61 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN TAO THI CONG.pdf1.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.