Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32911
Title: Quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Authors: Hoàng, Đình Quý
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Chi ngân sách đầu tư;Đắk Lắk
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: p.1-83
Abstract: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động Khoa học và Công nghệ ở tỉnh Đắk Lắk.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.HOANG DINH QUY.pdf225.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.HOANG DINH QUY.pdf2.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.