Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32892
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Phan, Thị Thùy Dương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: sự hài lòng;người sử dụng dịch vụ;dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 93 tr.
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ đó, xây dựng mô hình và đánh giá các thang đo, đo lường mức độ hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đưa ra được những nhân tố nào có ý nghĩa và những nhân tố nào không có ý nghĩa đối với việc làm tăng sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về mặt thống kê, đánh giá được sự khác nhau về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân như thế nào. Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn1.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm Tắt627.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.