Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32420
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Mai
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: thị trường chứng khoán;Dược phẩm;nắm giữ tiền mặt;nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 81 tr.
Abstract: (1) Tình hình nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam như thế nào? (2) Tìm hiểu các nhân tố nào ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam? (3) Dựa trên những kết quả nghiên cứu có được, đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản trị công ty trong việc nắm giữ tiền mặt.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm tắt918.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.