Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32316
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Authors: Trương, Thị Kim Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: dịch vụ bưu chính;sự hài lòng của khách hàng;Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: - Hợp tuyển cơ sở lý thuyết liên quan đến sự hài lòng khách hàng. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN; - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOAN VAN.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm tắt358.87 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.