Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30539
Title: Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Lê, Trung Dũng
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Thuế;Doanh nghiệp;Cục thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2016
Publisher: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Citation: 81Tr.
Abstract: Phân tích, dánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuê tỉnh Quảng Ngãi; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hoạt động kiểm soát thuế TNDN; từ đó đề xuất một số giải pháp có thể thực hiện được nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bang tom tat luan van - Le Trung Dung.pdfTóm tắt258.29 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - Le Trung Dung.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.