Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30457
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh TP. Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Lựa chọn;Dịch vụ
Issue Date: 2016
Abstract: S$ phát minh ra Internet là mot trong nh%ng phát minh vi d i nhât c&a loài ng i vào nh%ng nam 70 c&a thê k' XX. Nó không ch( nh h )ng dên s$ phát trien kinh tê - xã hoi c&a các quôc gia mà còn góp phân tích c$c vào tiên trình phát trien c&a nhân lo i. Theo thông kê, sô l ng ng i dùng internet t i Viet Nam có tôc do tang tr )ng rât nhanh trong hơn 10 nam qua, t, 200.000 ng i (2000) lên dên gân 41 trieu ng i (2014), d a Viet Nam tr) thành mot trong 20 n c có sô ng i dùng m ng Internet nhiêu nhât thê gi i
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat LV - Nguyen Thi Hong Hai.pdf240.63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van - Nguyen Thi Hong Hai.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.