Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30333
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan Gia Lai- Kom Tum
Authors: Hoàng, Lương Quang
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Đào tạo;Nguồn nhân lực;Cục hải quan Gia Lai- Kom Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Citation: 111Tr.
Abstract: - Hệ thống hoá nh ng vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực; - Phân tích thực trạng c ng tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum trong thời gian qua. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện c ng tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum trong thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.pdfTóm tắt458.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.