Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29912
Title: Tobin's Q trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Anh Thư
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Chính sách;Tiền tệ
Issue Date: 2016
Abstract: Chính sách tiền tệ (CSTT) luôn là một công cụ vô cùng quan trọng của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô quốc gia. Để hoạch định các CSTT một cách đúng đắn và thiết lập các công cụ của nó một cách hợp lý thì những đánh giá chính xác về thời gian và hiệu quả của các chính sách đó tới nền kinh tế là vô cùng quan trọng và cần thiết. Và để có được những đánh giá đó, thì việc hiểu rõ cơ chế truyền dẫn CSTT rõ ràng là không thể thiếu được.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf1.18 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN.pdf1.69 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.