Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29816
Title: Giải pháp truyền thông marketing cho khu du lịch sinh thái Măng Đen Tỉnh Kom Tum
Authors: Lê, Đức Tín
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing;Du lịch
Issue Date: 2016
Abstract: Là một ngành kinh tế tổng hợp, du lịch đã và đang có những đóng góp to lớn và quan trọng vào tăng trƣởng kinh tế, xoá đói, giảm ngh o, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, bảo vệ môi trƣờng và giữ vững an ninh, quốc ph ng; góp phần tăng cƣờng tình hữu nghị với các nƣớc trên thế giới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat'.pdf498.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf2.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.