Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/297
Title: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Authors: Nghiêm, Văn Lợi
Keywords: Kế toán tài chính;Quản lý nhà nước;Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi, hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm y tế.
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0184.pdf16.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.