Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29514
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Bản Việt - chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Lương Bình
Advisor: TS Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Vay;Tín dụng
Issue Date: 2016
Abstract: Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của mỗi quốc gia. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ cung cấp nguồn vốn đúng đối tượng đúng mục đích. Hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro tín dụng có thể chiếm đến 70% trong tổng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong những năm trở lại đây hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng ở mức thấp đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf306.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.