Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/26248
Title: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
Authors: Phan, Thị Bích Phương
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Kế toán;Kế toán trách nhiệm
Issue Date: 2015
Abstract: Trong bôi c nh nên kinh tê Viet Nam dã và dang có nh!ng b c chuyen mình m nh me, Viet Nam dang dân tr& thành mot diem dên dâu t nhiêu hâp dan, cơ hoi nh ng cung dây thách th,c, c nh tranh c-a khu v.c Châu Á nói chung và Dông Nam Á nói riêng. De tiêp t1c tôn t i và phát trien, dòi h4i các doanh nghiep Viet Nam ph i không ng5ng sáng t o, doi m i, tiêt kiem chi phí s n xuât kinh doanh trong quá trình ho t dong nham tôi da hóa l i nhuan và chiêm linh u thê th tr ng. Kê toán trách nhiem là mot trong nh!ng công c1 qu n lý có the dáp ,ng d c nh!ng yêu câu trên, ngày càng khang d nh d c v trí và vai trò quan tr ng trong qúa trình ho t dong c-a doanh nghiep.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van Phan Thi Bich Phuong - K26 KTO DN.pdf245.49 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van Phan Thi Bich Phuong - K26 KTO DN.pdf2.77 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.