Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/247
Title: Giáo trình kế toán tài chính
Authors: Nghiêm, Văn Lợi
Keywords: Kế toán tài chính;Kế toán doanh nghiệp;Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, công cụ và dụng cụ. Kế toán tài sản cố định, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Hạch toán đầu tư tài chính, các khoản phải thu, nợ phải trả. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính...
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0193.pdf19.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.