Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24303
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh cà phê tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Đăk lăk
Authors: Nông, Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay;Kinh doanh
Issue Date: 2015
Abstract: Chương 1 : Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay kinh doanh cà phê của ngân hàng thương mại. Chương 2 : Thực trạng cho vay kinh doanh cà phê của Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk từ năm 2012 đến năm 2014. Chương 3 : Giải pháp phát triển và kiểm soát rủi ro trong cho vay kinh doanh cà phê tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdf448.71 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf1.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.