Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24042
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua Iphone của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.
Authors: ThS. Trần, Quang Tính
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Yếu tố;Tiêu dùng
Issue Date: 2014
Abstract: - Chương 1: Cơ sở lý luận về hành vi ngƣời tiêu dùng; - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; - Chương 3: Kết quả nghiên cứu; - Chương 4: Hàm ý chính sách.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13193 TT.pdf402.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
13193.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.