Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24038
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần sách- thiết bị trường học Kon Tum.
Authors: ThS. Nguyễn, Hoàng Minh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị;Công ty cổ phần sách- thiết bị trường học Kon Tum;Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2014
Abstract: + Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. + Chương 2: Thực trạng về hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty CP Sách - Thiết bị trƣờng học Kon Tum. + Chương 3: Xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trƣờng học Kon Tum.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13146 TT.pdf347.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
13146.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.