Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/23232
Title: Giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của công ty cổ phần VINAFOR Đà Nẵng trên thị trường nội địa
Authors: ThS. Quách, Hữu Sơn
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing;Sản phẩm;Công ty cổ phần VINAFOR Đà Nẵng trên thị trường nội địa
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chính sách marketing trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng việc hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng. Chương 3 – Giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng trên thị trường nội địa.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10130.pdf898.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10130 TT.pdf270.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.