Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/22163
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thuý
Advisor: TS Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Khách hàng;Thành phố Đà Nẵng;Sự hài lòng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng; Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13213 TT.pdf305.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13213.pdf1.23 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.