Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21325
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn Tỉnh Gia Lai.
Authors: Đoàn, Thanh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Thị trường;Kinh doanh;Tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về định hướng thị trường. Chương 2: Tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cà phê trên thế giới và Việt Nam – Tình hình hoạt động của các Doanh Nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Chương 4: Kết luận và các khuyến nghị, gợi ý.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10192 TT.pdfTóm tắt354.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10192.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.