Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21188
Title: Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Thưởng
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Nợ xấu;Giải pháp;Ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về xử lý nợ có vấn đề của NHTM. Chương 2: Thực trạng công tác xử lý nợ có vấn đề tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác xử lý nợ có vấn đề tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13344 TT.pdfTóm tắt379.51 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13344.pdfToàn văn704.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.