Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21091
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thuận
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: C ơ sở lý thuyết về công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo - giáo dục có thu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng
Description: 657
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13241 TT.pdfTóm tắt240.72 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13241.pdfToàn văn6.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.