Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20981
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Hoàn thiện;Tài chính;Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2013
Abstract: Ch ơng 1: Những vấn đề lý luận về công tác phân tích tài chính đối với NHTM. Chư ơng 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính củ a Ngân hàng TMCP Ngo ại Thương Việt Nam. Ch ơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính củ a Ngân hàng TMCP Ngo ại Thương Việt Nam.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van-Nguyen Manh Cuong.pdfTóm tắt227.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - Nguyen Manh Cuong.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.