Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20930
Title: Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
Authors: Đoàn, Thị Hoài Linh
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Chính sách
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ban tom tat.pdfTóm tắt418.11 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Toan van.pdfToàn văn6.9 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.