Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20903
Title: Sử dụng mô hình JONES để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013
Authors: Phan, Thị Thuỳ Dương
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Mô hình;Cổ phiếu
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phan thi thuy duong - tom tat luan van.pdfTóm tắt253.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Phan Thi Thuy Duong - Luan van.pdfToàn văn997.5 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.