Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20885
Title: Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Lê, Thị Hoài Diễm
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Xử lý nợ xấu;Giải pháp;Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phòng ngừa và xử lý nợ xấu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐn
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9486 TT.pdfTóm tắt456.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9486.pdfToàn văn3.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.