Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20848
Title: Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần thương mại Gia Lai
Authors: Phan, Thị Mỹ Ngần
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Báo cáo tài chính;Công tác
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van tom tat -Phan Thi My Ngan.pdfTóm tắt224.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - Phan Thi My Ngan.pdfToàn văn15.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.