Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20792
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Hoàn thiện;Kế toán
Issue Date: 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11011 TT.pdfTóm tắt199.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11011.pdfToàn văn699.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.