Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20731
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường.
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Hoàn thiện;Tài chính;Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2013
Abstract: Ch ơng 1: Những vấn đề lý luận về công tác phân tích tài chính đối với NHTM. Ch ơng 2: Thực trạ ng công tác phân tích tài chính củ a Ngân hàng TMCP Ngo ại Thương Viet Nam. Ch ơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính củ a Ngân hàng TMCP Ngoạ i Thương Viet Nam.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10295 TT.pdfTóm tắt227.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10295.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.