Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20729
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở xây dựng Thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Thảo Nguyên
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt398.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN M.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.