Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20696
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Gia Lai.
Authors: Đinh, Công Đức
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Ngân hàng điện tử;Dịch vụ;Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam, chi nhánh Gia Lai
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Nhữ ng vấn đề cơ bả n về phát triển dị ch vụ ngân hàng điện tử. Chương 2: Thực trạ ng phát triển dị ch vụ ngân hàng điện tử tạ i ngân hàng TMCP Ngo ại Thương Viet Nam CN Gia Lai. Chương 3: Giả i pháp phát triển d ịch v ụ ngân hàng điện tử tạ i ngân hàng Ngo ại thương Việt Nam CN Gia Lai.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13243 TT.pdfTóm tắt392.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
13243.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.