Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20681
Title: KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
Authors: Lê, Xuân Tuấn
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng;Rủi ro
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdfTóm tắt443.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUANVAN.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.